KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

"Książka moim przyjacielem” to innowacja pedagogiczna, której  myślą przewodnią jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności czytelniczych,  zainteresowania czytelnictwem, książką.Systematyczne czytanie dziecku jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika. Czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonalnym: rozbudza w dziecku ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Stymuluje rozwój i usprawnia pamięć, wzbogaca wyobraźnię, słownik i zasób wiadomości dziecka. Poszerza wiedzę o świecie. Program uczy także odzwierciedlania bajek w zabawie oraz rozwijania talentów aktorskich w organizowanych przedstawieniach teatralnych.

ANGIELSKI JEST FUN-TASTYCZNY!

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest fun-tastyczny!" jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem ogólnym programu jest zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego i pokazanie jak ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość tego języka. Cele szczegółowe to między innymi zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi, wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu. Uczestnicy projektu będą realizować co najmniej sześć zadań, co zostanie udokumentowane fotografiami oraz filmikami.

JESTEM AUTYSTĄ - CHCĘ MYŚLEĆ, CZUĆ I DOŚWIADCZAĆ JAK TY

Innowacją pedagogiczną są objęte dzieci, które posiadają diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na całościowe zaburzenie rozwoju – autyzm oraz dzieci z oddziału ogólnodostępnego. Nowatorstwo innowacji polega przede wszystkim na wspieraniu rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego dzieci z ASD w różnym wieku z wykorzystaniem ćwiczeń stymulujących teorię umysłu, centralna koherencję i funkcje wykonawcze. Innowacyjność oddziaływań terapeutycznych polega również na wykorzystaniu twórczych i nowatorskich pomocy dydaktycznych w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy (CBT) z szczególnym uwzględnieniem modyfikacji zachowania oraz wdrożeniu do internalizacji norm i zasad społecznych. Baza terapeutyczna oscyluje wokół wzmacniania zachowań normatywnych i niwelowaniu zachowań trudnych poprzez techniki będących bazą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Dodatkowym atutem innowacji pedagogicznej jest prowadzenie ćwiczeń społecznych z uwzględnieniem tzw. transferu umiejętności w warunkach naturalnych, poprzez zajęcia integracyjne z dziećmi z grupy ogólnodostępnej.

BĄDŹ MOIM PRZYJACIELEM

Program integracyjny został zaplanowany w formie edukacji integracyjnej dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Zadaniem innowacji jest uczenie dzieci wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości, a także integrowania dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. Celem innowacji pedagogicznej jest wspieranie dzieci w nawiązywaniu kontaktów społecznych,  opartych na postawie akceptacji i tolerancji, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  oraz stwarzanie równych szans wszystkim dzieciom. Udział w innowacji pedagogicznej sprawia, że dziecko uczy się akceptacji drugiego człowieka, aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym, wyraża swoje odczucia i emocje.

SPRAWNE RĄCZKI

Innowacja ma na celu wprowadzić do codziennej pracy z dzieckiem stymulowanie rozwoju motoryki małej i dużej, rozwijanie integracji sensorycznej i wpływanie na wszechstronny rozwój. Zajęcia pozwolą dzieciom na usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabycie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenia czynności samoobsługowych oraz pobudzenie zainteresowań i aktywności własnej dziecka.

POZNAJEMY ZAWODY

Chłopiec w hełmie strażackim

Przedszkole, to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi rożnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka. Doświadczanie konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci przyczyniają się do kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą związanych. To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Różne formy pracy rozbudzają różnokierunkowe zainteresowania, dostarczają wielu pozytywnych doznań, przeżyć, zachęcają do naśladowania, sugerują podejmowanie różnych działań, wzmacniają pozytywne uczucia, inspirują do podejmowania różnorodnych form działalności.

MUZYKOWANIE NA 4 PORY ROKU

Innowacja pedagogiczna, której celem jest, aby przy pomocy dźwięków, elementów muzykoterapii wspomóc dostrzeganie zmian zachodzących cyklicznie w przyrodzie. Skojarzenia muzyczne w połączeniu z obrazami oraz oznakami poszczególnych pór roku, mają wzmacniać postrzeganie otaczającej natury, dostrzeganie zmian, usprawniać proces spostrzegania, wnioskowania oraz wspomagać szeroko rozumiany rozwój poznawczy dzieci. Fakt, iż muzyka ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci, czyli stymuluje rozwój całego układu nerwowego, pomaga w uczeniu się dźwięków i znaczeń słów, pomaga rozwijać zdolności  motoryczne, poprawia  pamięć, pomaga radzić sobie  ze stresem i apatią, normalizuje tętno, ciśnienie i łagodzi ból, kształtuje podzielność uwagi,  sprawiły, aby taka innowacja zagościła w naszej wspólnej pracy. Z uwagi na konieczność włączania do procesu doświadczania świata przez zmysły, pomysł na stworzenie tego rodzaju innowacji wydaje się zasadna w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych naszych dzieci.

MAMO, TATO - CO WY NA TO?

Program edukacyjny, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5 i 6-letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Cele szczegółowe programu to między innymi podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego ich dzieci, uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu oraz zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

 

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?

Głównym celem ogólnopolskiego  programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Szczegółowe cele programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych. Zajęcia realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanych scenariuszy zajęć. Uczestnicy programu realizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

       

 

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA W 4 PORACH ROKU

Projekt edukacyjny adresowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami, a także do dzieci 6-letnich z grup ogólnodostępnych. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji oraz zmniejszenie nagromadzonego napięcia. Cele szczegółowe to rozróżnianie i rozumienie bodźców sensorycznych, pobudzanie koncentracji uwagi, stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji osób z niepełnosprawnościami oraz usprawnianie odbioru bodźców sensorycznych.

SPÓŁGŁOSKI DO PRZYTULANIA

W ramach realizacji projektu edukacyjnego dzieci systematycznie pozna litery angażując w to zmysły, które dostarczą im nowych doświadczeń i przygód. Ćwiczenia wprowadzające każdą spółgłoskę oparte są na metodzie polisensorycznej, pozwalającej na głębsze, wielozmysłowe zaangażowanie dziecka w proces uczenia. Wprowadzenie każdej spółgłoski opiera się na scenariuszu oraz kartach pracy. Ponadto podczas wprowadzania liter dodatkowo rozwijane są u dzieci umiejętności takie jak percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć, wzrokowa i ruchowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa i słuchowa, motoryka mała i orientacja przestrzenna. Uczenie się poprzez angażowanie wielu zmysłów przynosi trwalsze efekty oraz jest bardziej zajmujące. Projekt odpowiada na potrzeby dzieci uczących się w sposób wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku oraz zwiększeniu wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów i określenia przyczyn wydobywania się dymów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z dymem.

NIE LADA TO GRATKA! POZNAJEMY MISIA USZATKA!

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Projekt związany jest z dawną literaturę dziecięcą. Literatura ta, chociaż obecnie trochę zapomniana, jest literaturą ponadczasową. Postać Misia Uszatka wymyślona przez Czesława Janczarskiego a zilustrowana przez Zbigniewa Rychlickiego, to postać bliska wszystkim dzieciom , ale też i dorosłym. Opowiadania niosą ze sobą wartości wychowawcze, kształcące, społeczne i emocjonalne.

 

MUZYCZNA PODRÓŻ KOTKÓW

Program ma zachęcić dzieci do wyrażania siebie poprzez taniec, który wyrabia w nich poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Daje to możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Projekt obejmuje zabawy o charakterze integracyjnym oraz naukę tańców towarzyskich, ludowych i nowoczesnych i jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

KODOWANIE NA DYWANIE

Projekt edukacyjny ma na celu zapoznanie dzieci z programowaniem bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów, kolorowych kubeczków, za pomocą których następuje: wspomaganie mowy, rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, koncentracja uwagi, doskonalenie orientacji przestrzennej, integracja grupy, doskonalenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego. Kodowanie na dywanie to aktywności około programistyczne, wprowadzające dziecko w świat kodowania w sposób najbardziej dla niego korzystny – poprzez ruch i zabawę.

 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Akcja ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Codzienne czytanie dziecku zaspokaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne, znakomicie wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu. Jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość.

kakTUS - JAK SPRAWIĆ, BY ZAKWITŁ / TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Program przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich z oddziałów ogólnodostępnych, którym trudno poradzić sobie w sytuacjach społecznych. Założeniem programu jest nabycie przez dzieci nieśmiałe, lękliwe, wycofane umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Zajęcia prowadzone są w oparciu o trening umiejętności społecznych Goldsteina uzupełnionego o Dialog Motywujący oraz metodę Kids` Skills. Dzięki zajęciom z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dzieci nabędą podstawowe umiejętności, do których należy zaliczyć: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, nabycie umiejętności dyskutowania, nabycie umiejętności właściwej reakcji na krytykę, wyrażanie krytyki oraz radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

ROZTAŃCZONE TYGRYSKI

Zajęcia rytmiczno - taneczne wpływają pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu. Zabawa przy muzyce stymuluje wyobraźnię i w konstruktywny sposób wykorzystuje niespożyte pokłady energii naszych dzieci. Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu rytmiczno-tanecznego -  poprzez taniec, śpiew, ćwiczenia rytmiczne, grę na instrumentach perkusyjnych, zabawy ruchowe przy muzyce - następuje wspomaganie rozwoju dzieci w sferze psychofizycznej i umysłowej. Przedszkolaki czerpią radość zarówno z nauki kroków tanecznych jak również ze spontanicznej improwizacji ruchowej. Na zajęciach wykorzystywane są utwory muzyki klasycznej, jak i współczesnej a dobra zabawa jest nieodłączną częścią zajęć.

 

DOGOTERAPIA

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i nieprzystosowanym społecznie. Udział psa – terapeuty służy wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddziałując na psychikę, odczucia i zdrowie dziecka. Zajęcia z psem pozwalają dzieciom lepiej się rozwijać, znaleźć przyjaciela w pupilu i łatwiej nawiązać kontakty z rówieśnikami. Obecność psa – terapeuty podczas zajęć jest bardzo pomocna. Pies zawsze akceptuje i niczego nie zabrania, pod warunkiem, że jest odpowiednio przeszkolony pod kątem pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

SENSORYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY

Projekt będzie realizowany podczas adwentu, czyli radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Realizacja będzie polegała na codziennym odkrywaniu ponumerowanego pudełka z Sensorycznego Kalendarza Adwentowego. Wykonując kolejne zadania zawarte w projekcie dzieci poznają nowe i utrwalą już znane wiadomości dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i tradycji z nimI związanych.

DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole uczestniczy w projekcie edukacyjnym, którego głównym zamierzeniem jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego. Eksperymenty będą odbywać się w swobodnej i przyjaznej atmosferze, a co najważniejsze będą częścią doskonałej zabawy. Wprowadzenie projektu ma na celu zorganizowanie ciekawych i różnorodnych zajęć dla dzieci oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.