W KRAINIE TĘCZY - ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DZIEĆMI ZDROWYMI

Programem objęte są dzieci niepełnosprawne oraz ich zdrowi rówieśnicy. Celem zajęć odbywających się w ramach innowacji pedagogicznej jest przede wszystkim usprawnianie manualne jak również aktywne uczestnictwo i  poprawa w sferze komunikacyjnej oraz w  sferze dotyczącej uspołecznienia. Poza tym rozwijanie kreatywności, empatii a także nauka tolerancji i poszanowania odrębności każdej jednostki. Arteterapia pozwala całkowicie zatrzeć różnice pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi, a ich zdrowymi rówieśnikami. Pomaga w uzewnętrznianiu emocji, myśli, pragnień oraz zwiększa wiarę we własne możliwości.  Ma ogromne znaczenie w pracy z dziećmi, które nie potrafią, a przede wszystkim nie są w stanie opisać słowem własnych doznań i odczuć.

TACY SAMI ALE INNI

Program integracyjny został zaplanowany w formie edukacji integracyjnej dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Zadaniem innowacji jest uczenie dzieci wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości, a także integrowania dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. Celem innowacji pedagogicznej jest wspieranie dzieci w nawiązywaniu kontaktów społecznych,  opartych na postawie akceptacji i tolerancji, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  oraz stwarzanie równych szans wszystkim dzieciom. Udział w innowacji pedagogicznej sprawia, że dziecko uczy się akceptacji drugiego człowieka, aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym, wyraża swoje odczucia i emocje.

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA NA CZTERY PORY ROKU

Program w ramach innowacji pedagogicznej, którego celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Oddziałując przede wszystkim na zmysły chcemy usprawnić u przedszkolaków rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych. Zajęcia oraz zabawy realizowane w ramach innowacji ukierunkowane są na objawy podwrażliwości i nadwrażliwości sensorycznej naszych podopiecznych. Zajęcia odbywają się w sali przedszkolnej oraz na świeżym powietrzu.

POZNAJEMY ZAWODY

Program powstał poprzez duże zainteresowanie przedszkolaków zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom znaczenia pracy w życiu człowieka oraz integracja z rodzicami.  Przedszkolaki, poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, mają możliwość poznać zasady pracy, zakres czynności danego zawodu a także rozbudzić pasję do danego zawodu.W wieku przedszkolnym dzieci identyfikują się z głównymi postaciami w rodzinie. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, zazwyczaj najbliższe zawody a w miarę rosnącej partycypacji społecznej i poznawania rzeczywistości wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

To największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

MAMO, TATO - CO WY NA TO?

Program edukacyjny, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5 i 6-letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Cele szczegółowe programu to między innymi podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego ich dzieci, uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu oraz zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Założeniem projektu jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie.
Główne cele projektu to uwrażliwianie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w domu, w sali przedszkolnej, w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach ; zapoznanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom; wdrażanie do unikania zagrożeń. Projekt realizowany jest między innymi we współpracy z policją, strażą miejską oraz strażą pożarną.

PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W ramach realizacji projektu, przedszkolaki pogłębiają swoją wiedzę na temat postaw patriotycznych, gdyż treści wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do tego, co dalekie i nieznane.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI – MOJE MIASTO, MOJA MAŁA OJCZYZNA

Program edukacji regionalnej, realizowany w naszej placówce, przyczynia się do kształtowania u dzieci tożsamości lokalnej, postawy patriotycznej. Ważnym elementem przy realizacji programu jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat tradycji, kultury, rozbudzają zaciekawienie otaczającym światem poprzez poznawanie tego, co najbliższe i stopniowe przechodzenie do rzeczy odległych. Realizując program współpracujemy także ze środowiskiem lokalnym: Ostrowskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta. Owocna współpraca na płaszczyźnie dziecko – nauczyciel – rodzic, dziecko – nauczyciel – środowisko lokalne, ułatwia dzieciom zdobywanie nowej wiedzy o Ostrowie Wielkopolskim,  zaszczepia zainteresowanie, miłość do najbliższej okolicy i  środowiska.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem  projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa  wśród dzieci, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom  oraz uświadomienie znaczącej roli czytania w życiu dziecka. Bohaterem projektu jest maskotka - pluszowy miś Tęczuś, który odbywa podróż czytelniczą po domach przedszkolaków. Miś jest wyposażony w dzienniczek, w którym dzieci wykonują pamiątkowy rysunek na temat przeczytanej przez rodziców książeczki. Codzienne czytanie nie tylko, rozbudza zamiłowanie do literatury, ale również wpływa na rozwój dziecka, dlatego też rozwijanie zainteresowań czytelniczych rozpowszechniamy również w przedszkolu. Oprócz codziennego czytania przez nauczycieli, do placówki zapraszane są również inne osoby związane z przedszkolem, które poprzez czytanie rozbudzają u najmłodszych chęć obcowania z czytelnictwem i zaszczepiają potrzebę kontaktu z książką.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku oraz zwiększeniu wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów i określenia przyczyn wydobywania się dymów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z dymem.