KRAINA ZMYSŁÓW

Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam” powstał w celu wsparcia rozwoju dzieci poprzez stymulację zmysłów dostarczając im wrażeń sensorycznych w formie zabawowej. Głównym celem jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, jak również pozostałych zmysłów tj. smak, słuch, wzrok i węch. Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców pragniemy wspierać ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzone będą przez terapeutów integracji sensorycznej.

JESTEM AUTYSTĄ - CHCĘ MYŚLEĆ, CZUĆ I DOŚWIADCZAĆ JAK TY

Programem objęte są dzieci z autyzmem oraz ich pełnosprawni rówieśnicy. Nowatorstwo innowacji polega przede wszystkim na wspieraniu rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego dzieci z ASD w różnym wieku. Dzieci z autyzmem poprzez przebywanie w grupie rówieśników naśladują prawidłowe zachowania, uczą się interakcji społecznych i wykształcają coraz większą ilość zachowań adaptacyjnych. Ich koleżanki i koledzy uczą się akceptacji, tolerancji, wrażliwości i troski o inne osoby. Celem zajęć jest przede wszystkim poprawa w sferze komunikacyjnej oraz w sferze dotyczącej uspołecznienia. Poza tym rozwijanie kreatywności, empatii a także nauka tolerancji i poszanowania odrębności każdej jednostki. Dodatkowym atutem innowacji pedagogicznej jest prowadzenie ćwiczeń społecznych z uwzględnieniem tzw. transferu umiejętności w warunkach naturalnych, poprzez zajęcia integracyjne.

BĄDŹ MOIM PRZYJACIELEM

Zdjęcie grupowe dzieci

Program integracyjny został zaplanowany w formie edukacji integracyjnej dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Zadaniem innowacji jest uczenie dzieci wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości, a także integrowania dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. Celem innowacji pedagogicznej jest wspieranie dzieci w nawiązywaniu kontaktów społecznych,  opartych na postawie akceptacji i tolerancji, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  oraz stwarzanie równych szans wszystkim dzieciom. Udział w innowacji pedagogicznej sprawia, że dziecko uczy się akceptacji drugiego człowieka, aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym, wyraża swoje odczucia i emocje.

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA NA CZTERY PORY ROKU

Program w ramach innowacji pedagogicznej, którego celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Oddziałując przede wszystkim na zmysły chcemy usprawnić u przedszkolaków rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych. Zajęcia oraz zabawy realizowane w ramach innowacji ukierunkowane są na objawy podwrażliwości i nadwrażliwości sensorycznej naszych podopiecznych. Zajęcia odbywają się w sali przedszkolnej oraz na świeżym powietrzu.

POZNAJEMY ZAWODY

Program powstał poprzez duże zainteresowanie przedszkolaków zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom znaczenia pracy w życiu człowieka oraz integracja z rodzicami.  Przedszkolaki, poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, mają możliwość poznać zasady pracy, zakres czynności danego zawodu a także rozbudzić pasję do danego zawodu.W wieku przedszkolnym dzieci identyfikują się z głównymi postaciami w rodzinie. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, zazwyczaj najbliższe zawody a w miarę rosnącej partycypacji społecznej i poznawania rzeczywistości wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

To największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

MAMO, TATO - CO WY NA TO?

Program edukacyjny, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5 i 6-letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Cele szczegółowe programu to między innymi podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego ich dzieci, uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu oraz zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

 

OTO HAŁABAŁA, ZNA GO POLSKA CAŁA

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Oto Hałabała, zna go Polska cała” powstał z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, aby wprowadzić dzieci w świat przyrody, rozbudzić ich ciekawość przyrodniczą. Postać Hałabały doskonale się do tego nadaje, gdyż mieszka on w lesie i wszystkie przygody dzieją się w tym otoczeniu. Przygody te dzieją się w ciągu całego roku kalendarzowego: wiosną, latem, jesienią i zimą. Krasnal może towarzyszyć dzieciom przez cały rok przedszkolny. Drugim ważnym celem powstania programu było zainteresowanie dzieci dawną książeczka wypożyczoną w bibliotece, która napisana jest rymującym się tekstem co sprawia, że dzieci słuchają ją z zaciekawieniem. Program stworzy więc możliwość osłuchania dzieci z tekstem zawierającym słownictwo, które obecnie jest rzadko używane. Pragniemy dzieciom przybliżyć też postać Lucyny Krzemienieckiej, znakomitej pisarki dla dzieci, która wydaje się w dzisiejszym świecie trochę zapomniana; dowiedzieć się o historii najstarszego czasopisma jakim jest „Świerszczyk”, a z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu. Niech Krasnal stanie się przyjacielem dzieci!

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem  projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa  wśród dzieci, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom  oraz uświadomienie znaczącej roli czytania w życiu dziecka. Bohaterem projektu jest maskotka - pluszowy miś Tęczuś, który odbywa podróż czytelniczą po domach przedszkolaków. Miś jest wyposażony w dzienniczek, w którym dzieci wykonują pamiątkowy rysunek na temat przeczytanej przez rodziców książeczki. Codzienne czytanie nie tylko, rozbudza zamiłowanie do literatury, ale również wpływa na rozwój dziecka, dlatego też rozwijanie zainteresowań czytelniczych rozpowszechniamy również w przedszkolu. Oprócz codziennego czytania przez nauczycieli, do placówki zapraszane są również inne osoby związane z przedszkolem, które poprzez czytanie rozbudzają u najmłodszych chęć obcowania z czytelnictwem i zaszczepiają potrzebę kontaktu z książką.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI – MOJE MIASTO, MOJA MAŁA OJCZYZNA

Program edukacji regionalnej, realizowany w naszej placówce, przyczynia się do kształtowania u dzieci tożsamości lokalnej, postawy patriotycznej. Ważnym elementem przy realizacji programu jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat tradycji, kultury, rozbudzają zaciekawienie otaczającym światem poprzez poznawanie tego, co najbliższe i stopniowe przechodzenie do rzeczy odległych. Realizując program współpracujemy także ze środowiskiem lokalnym: Ostrowskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta. Owocna współpraca na płaszczyźnie dziecko – nauczyciel – rodzic, dziecko – nauczyciel – środowisko lokalne, ułatwia dzieciom zdobywanie nowej wiedzy o Ostrowie Wielkopolskim,  zaszczepia zainteresowanie, miłość do najbliższej okolicy i  środowiska.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku oraz zwiększeniu wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów i określenia przyczyn wydobywania się dymów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z dymem.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska.

 

MUZYKA I ZABAWA TO DLA MALUCHÓW SUPER SPRAWA

Innowacja  pedagogiczna wprowadzająca najmłodsze dzieci w świat muzyki i ułatwiająca adaptację w środowisku przedszkolnym. Głównym celem realizacji programu jest kształtowanie oraz stymulowanie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, który w naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty dziecka z muzyką. Muzyka w znacznym stopniu wpływa na rozwój dziecka, mianowicie bawi, uczy oraz rozwija. Wpływa ona na sferę emocjonalną, wzbogaca przeżycia, sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw społecznych. Aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach muzyczno-rytmiczno-ruchowych jest wspaniałą zabawą, daje zadowolenie, radość i satysfakcję, pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.

ENGLISH SPECIAL DAYS

Celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „English Special Days” jest budzenie zainteresowania dzieci do nauki języka angielskiego w sposób ciekawy i przyjemny, poprzez wprowadzenie na zajęciach z języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych".

Logo ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "English special days"