//p12ow.webd.pro/wp-content/uploads/2018/09/42696854_-1.jpg

NASZE PRZEDSZKOLE

Jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom i ich rodzinom.
Włącza dzieci w nurt aktywnego życia.
Działa na rzecz integracji.
Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Kształtuje właściwe postawy w środowisku wobec osób niepełnosprawnych.
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim podopiecznym poprzez obserwację i diagnozę pedagogiczną oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych.
Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej na wymaganym poziomie gwarantującym z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.
Promuje zdrowy i aktywny tryb życia rozbudzając w dzieciach miłość do przyrody, dbałość o zdrowie własne i swoich najbliższych.

Realizuje swoje podstawowe cele w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, akceptacji i zrozumienia, rozwijania i kreowania zainteresowań, czerpania radości z własnych osiągnięć, szacunku do praw i obowiązków, tradycji, kultury regionalnej i narodowej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Uczy patriotyzmu.
Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Zatrudnia kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, wzbogacania warsztatu pracy, stosowania aktywnych i innowacyjnych metody pracy z dzieckiem, dzięki czemu podnosi jakość pracy przedszkola dbając przy tym o dobro dziecka i dobre imię placówki.
Jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z przyjemności, a nie z konieczności.

//p12ow.webd.pro/wp-content/uploads/2018/06/DSC_9368.jpg
//p12ow.webd.pro/wp-content/uploads/2018/06/DSC_9493.jpg

W naszym przedszkolu znajdują się oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, w których zajęcia prowadzone są przez  nauczycielki posiadające kwalifikacje oligofrenopedagoga, surdopedagoga, nauczyciela o specjalności rewalidacja oraz nauczycieli z terapią autyzmu. Z dziećmi pracuje również nauczyciel wspomagający oraz wykwalifikowane pomoce. Prowadzone są specjalistyczne zajęcia, dla których zatrudnieni są specjaliści:  neurologopeda, rehabilitant i hipoterapeuta. Oferujemy pracę indywidualną z dzieckiem, ćwiczenia według Paula Dennisona, ćwiczenia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, muzykoterapię, zajęcia prowadzone metodą ośrodków pracy, stymulację polisenoryczną w profesjonalnie  wyposażonej Sali Doświadczania Świata. Neurologopeda prowadzi z dziećmi zajęcia według pychostymulacyjnej metody Dyna – Lingua. W swojej pracy nauczycielki wykorzystują metody służące rozwijaniu komunikacji między innymi metodę Domana, Makaton,  elementy języka migowego, trening umiejętności społecznych. W oddziałach prowadzone są również zajęcia przygotowujące dzieci autystyczne do pracy w grupie integracyjnej oraz cykliczne zajęcia integracyjne w ramach prowadzonych w przedszkolu innowacji pedagogicznych, w których biorą udział dzieci niepełnosprawne wspólnie z dziećmi z pozostałych grup.