Budynek Przedszkola nr 12 widziany z lotu ptaka. wewnątrz budynku plac zabaw. Przed budynkiem stoją zaparkowane trzy samochody.

NASZE PRZEDSZKOLE

Jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom i ich rodzinom. Włącza dzieci w nurt aktywnego życia. Działa na rzecz integracji. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Kształtuje właściwe postawy w środowisku wobec osób z niepełnosprawnościami. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim podopiecznym poprzez obserwację i diagnozę pedagogiczną oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych. Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej na wymaganym poziomie gwarantującym z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Promuje zdrowy i aktywny tryb życia rozbudzając w dzieciach miłość do przyrody, dbałość o zdrowie własne i swoich najbliższych. Realizuje swoje podstawowe cele w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, akceptacji i zrozumienia, rozwijania i kreowania zainteresowań, czerpania radości z własnych osiągnięć, szacunku do praw i obowiązków, tradycji, kultury regionalnej i narodowej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Uczy patriotyzmu. Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Zatrudnia kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, wzbogacania warsztatu pracy, stosowania aktywnych i innowacyjnych metody pracy z dzieckiem, dzięki czemu podnosi jakość pracy przedszkola dbając przy tym o dobro dziecka i dobre imię placówki. Jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z przyjemności, a nie z konieczności.

Cztery panie i jeden mężczyzna oraz troje dzieci przecinających wstęgę
Sześć pań i sześcioro dzieci pozujących do zdjęcia na bilbordzie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dwoje dzieci siedzi w wóżkach.

W naszym przedszkolu znajdują się oddziały dla dzieci z niepełnosprawnościami, w których zajęcia prowadzone są przez  nauczycielki posiadające kwalifikacje oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, nauczyciela o specjalności rewalidacja oraz nauczycieli z terapią autyzmu. Z dziećmi pracują również wykwalifikowane pomoce. Prowadzone są specjalistyczne zajęcia, dla których zatrudnieni są specjaliści:  neurologopeda, logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej,  hipoterapeuta. Oferujemy pracę indywidualną z dzieckiem, ćwiczenia według Paula Dennisona, ćwiczenia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, muzykoterapię, biblioterapię, zajęcia prowadzone metodą ośrodków pracy, stymulację polisenoryczną w profesjonalnie  wyposażonej Sali Doświadczania Świata.  W swojej pracy nauczycielki wykorzystują metody służące rozwijaniu komunikacji między innymi metodę Domana, Makaton,  elementy języka migowego, trening umiejętności społecznych. W oddziałach prowadzone są również zajęcia przygotowujące dzieci autystyczne do pracy w grupie integracyjnej oraz cykliczne zajęcia integracyjne w ramach prowadzonych w przedszkolu innowacji pedagogicznych, w których biorą udział dzieci z niepełnosprawnościami wspólnie z dziećmi z grup ogólnodostępnych.