JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka angielskiego obejmuje wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, podczas których dzieci zachęcane są do aktywności ruchowej, śpiewania piosenek, mówienia wierszyków, rymowanek, słuchania historyjek, odkrywania nowych słówek. Używanie prostych poleceń i słownictwa w trakcie stosowanych zabaw ruchowych, muzycznych czy teatralnych sprawia, że nauka języka obcego odbywa się zupełnie naturalnie. Dzięki wspólnej zabawie przedszkolaki uczą się nie tylko języka angielskiego, ale nabywają również umiejętności społeczne, rozwijają umiejętności motoryczne i poznawcze, przełamują barierę językową.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE


Podczas zajęć plastycznych, które odbywają się w naszym przedszkolu, stosujemy wiele różnorodnych środków artystycznego wyrazu umożliwiających dzieciom kształtowanie wytworów płaskich lub przestrzennych i będących pewnym dopingiem do pracy twórczej. Są to między innymi techniki rysunkowe, techniki malarskie, frottage, formowanie i lepienie, techniki wycinankowe, wydzierankowe, collage.
Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

W trosce o optymalny rozwój procesów poznawczych u dzieci, w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie monitory i dywany interaktywne. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, która umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek. Pozwala dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.

ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE

Zajęcia rytmiczno – taneczne to radosna i spontaniczna zabawa z tańcem. Dostosowana jest do rozwoju psychomotorycznego dzieci, pozwala na rozwijanie umiejętności ruchowych, wprowadza w świat tańca, pomaga zrozumieć rytm i poznać podstawowe kroki taneczne. Głównym celem zajęć jest stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej – odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne, wdrażają do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego, kształtują estetykę ruchu oraz rozwijają zamiłowanie do muzykowania. Poprzez zabawę przy muzyce stymuluje się wyobraźnię i w konstruktywny sposób wykorzystuje niespożyte pokłady energii naszych dzieci. Zajęcia skonstruowane są w ten sposób, aby rozwijać u dzieci koordynację i precyzję ruchu, poczucie rytmu oraz orientację przestrzenną. Zadania improwizacyjne pomagają pokonać nieśmiałość, natomiast odtwórczo – naśladowcze ćwiczą pamięć ruchową.

ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata to pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Korzystanie z niej zapewnia dzieciom wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, a co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii dzieci z niej korzystające na nowo postrzegają świat, są bardziej spontaniczne. Poznają świat według własnej metody poprzez aktywizację zmysłów, we własnym tempie - uaktywniają się i rozwijają receptory, rozbudzając uśpione zmysły. Zakres prowadzonej przez nas terapii doświadczania świata obejmuje, między innymi ćwiczenia i zabawy dotykowe, ćwiczenia rozwijające wzrok, wrażliwość słuchową, stymulujące zmysł równowagi, treningi zapachowe, treningi komunikacji, różnego rodzaju zabawy i zajęcia relaksacyjno – wyciszające, zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz ruchowe. Podczas prowadzenia zajęć wykorzystujemy elementy metod wspomagania psychoruchowego.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/NEUROLOGOPEDYCZNE

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju jest umiejętność komunikowania się i porozumienia z drugim człowiekiem. W pierwszych latach życia małego dziecka rozwój mowy jest niezwykle znaczący dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Dla dzieci z problemami komunikacji prowadzimy specjalistyczne zajęcia prowadzone przez logopedę i neurologopedę. Odbywają się one w miłej i bezpiecznej atmosferze, są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się. Zajęcia w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i prawidłowy oddech proponujemy ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, a program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.  Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym. 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Głównym celem tych zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych oraz wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się. Dzieci podczas zajęć uczestniczą w rozmaitych zabawach, i ćwiczeniach, które wspomagają ich rozwój ruchowy, sprawność motoryczną, rozwijają umiejętności grafomotoryczne, kształtują płynność i dokładność ruchów. Usprawniają percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo- ruchową, kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Prowadzonych jest również szereg ćwiczeń, które służą rozwijaniu funkcji poznawczych czyli myślenia, mowy i pamięci. Dzieci doskonalą umiejętność koncentracji, spostrzegawczość i wyobraźnię. Poprzez właściwie dobierane metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane to pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia SI opiera się na pracy nad zmysłami: dotyk, równowaga, propriocepcja, wzrok, węch, smak. Jej zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez „naukową zabawę”, która poza usprawnianiem funkcjonowania dzieci, ma na celu zapewnienie przyjemności, dobrej zabawy. Naszym zadaniem jest podejmowanie takich działań, by pomóc dzieciom, ale ich nie zniechęcić. Ma to być dla nich przyjemność połączona z działaniem terapeutycznym, jednak o tym drugim często nie muszą wiedzieć. Warto jest tak dobierać ćwiczenia, żeby zachęcać dziecko do różnych aktywności. Dzięki takiej przyjemnej zabawie poprawia się integracja bodźców zmysłowych i wzmacniane są procesy nerwowe, będące bazą do rozwoju konkretnych umiejętności, takich jak pisania czy jazdy na rowerze. W terapii wykorzystuje się huśtawki, równoważnie, przedmioty o różnych fakturach, klocki sensoryczne, wycieraczki, tunele, przyrządy emitujące światło, zapachy, drabinki, piłki różnej wielkości, trampolinę. Uporządkowanie doznania zmysłowego oraz odpowiednia reakcja odgrywają bardzo ważne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM/ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

Psycholog w naszym przedszkolu prowadzi działania diagnostyczne dzieci, diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu. Psycholog współpracuje z rodzicami, nauczycielami oraz specjalistami. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Podczas zajęć z psychologiem dzieci uczą się radzić sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami, ćwiczą pamięć, uczą się logicznego myślenia, budują poczucie własnej wartości, rozwijają empatię oraz umiejętność współpracy.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM

Pedagog specjalny wspiera nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola. Prowadzi działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem. Dostosowuje sposoby pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych. Podczas zajęć z dzieckiem dobiera metody, formy kształcenia oraz środki dydaktyczne adekwatnie do potrzeb. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM

Lupa trzymana w dłoniach dziecka. Na stole znajdują się prace plastyczne, pisaki, kolorowe kartki oraz liście.Zajęcia z tyflopedagogiem dedykowane są dzieciom niewidomym i niedowidzącym. Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia tyflologiczne dla dzieci niewidomych i niedowidzących to mile spędzony czas. Poszerzamy horyzonty, z uśmiechem na ustach, z poczuciem dobrze zagospodarowanego czasu poświęconego koordynacji wzrokowo- ruchowej, wspomagania w zakresie działań oko - ręka, orientacji na małej i dużej przestrzeni czyniąc świat dzieci z dysfunkcją wzroku coraz bardziej czytelnym, przejrzystym i kolorowym.

HIPOTERAPIA

Dwoje dzieci na koniach. Na środku i po bokach stoją Panie i trzymają dzieci.W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z hipoterapii. Jest to ogół działań terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Metoda ta doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania rewalidacyjne i rehabilitacyjne, a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną dzieci. Stanowi jedną z metod rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a osiągane rezultaty i uśmiech na twarzach dzieci zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami terapeutycznymi prowadzonymi w naszej placówce i w pełni korzysta z ich dorobku.