Deklaracja dostępności cyfrowej

Przedszkole nr 12 Tęcza zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole12-ostrowwlkp.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-08-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
  2. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
  3. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  4. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przedszkole nr 12 Tęcza dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-14
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialna jest Ilona Walendowska Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 62 736 06 34 lub poprzez pocztę elektroniczną publiczneprzedszkole12@wp.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

tel 22 55 17 700

e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

tel 22 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 12 Tęcza ul. Dobra 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy schodach do wejścia znajdują się podjazdy dla wózków.

Dla dzieci przeznaczone jest wejście główne. Dla interesantów przeznaczone jest wejście dla administracji. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście na teren przedszkola jest zabezpieczone bramką.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Godziny pracy

Przedszkole nr 12 Tęcza jest czynne:

od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17.00

sekretariat od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00

Dyrektor przedszkola przyjmuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

telefon 62 736 06 34

e-mail: