KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

"Książka moim przyjacielem” to innowacja pedagogiczna, której  myślą przewodnią jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności czytelniczych,  zainteresowania czytelnictwem, książką.Systematyczne czytanie dziecku jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika. Czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonalnym: rozbudza w dziecku ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Stymuluje rozwój i usprawnia pamięć, wzbogaca wyobraźnię, słownik i zasób wiadomości dziecka. Poszerza wiedzęo świecie. Program uczy także odzwierciedlania bajek w zabawie oraz rozwijania talentów aktorskich w organizowanych przedstawieniach teatralnych.

MAGICZNA MOC BAJEK - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY


Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością
.

JESTEM AUTYSTĄ - CHCĘ MYŚLEĆ, CZUĆ I DOŚWIADCZAĆ JAK TY

Innowacją pedagogiczną są objęte dzieci, które posiadają diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na całościowe zaburzenie rozwoju – autyzm oraz dzieci z oddziału ogólnodostępnego. Nowatorstwo innowacji polega przede wszystkim na wspieraniu rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego dzieci z ASD w różnym wieku z wykorzystaniem ćwiczeń stymulujących teorię umysłu, centralna koherencję i funkcje wykonawcze. Innowacyjność oddziaływań terapeutycznych polega również na wykorzystaniu twórczych i nowatorskich pomocy dydaktycznych w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy (CBT) z szczególnym uwzględnieniem modyfikacji zachowania oraz wdrożeniu do internalizacji norm i zasad społecznych. Baza terapeutyczna oscyluje wokół wzmacniania zachowań normatywnych i niwelowaniu zachowań trudnych poprzez techniki będących bazą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Dodatkowym atutem innowacji pedagogicznej jest prowadzenie ćwiczeń społecznych z uwzględnieniem tzw. transferu umiejętności w warunkach naturalnych, poprzez zajęcia integracyjne z dziećmi z grupy ogólnodostępnej.

BĄDŹ MOIM PRZYJACIELEM

Program integracyjny został zaplanowany w formie edukacji integracyjnej dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Zadaniem innowacji jest uczenie dzieci wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości, a także integrowania dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. Celem innowacji pedagogicznej jest wspieranie dzieci w nawiązywaniu kontaktów społecznych,  opartych na postawie akceptacji i tolerancji, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  oraz stwarzanie równych szans wszystkim dzieciom. Udział w innowacji pedagogicznej sprawia, że dziecko uczy się akceptacji drugiego człowieka, aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym, wyraża swoje odczucia i emocje.

SPRAWNE RĄCZKI

Innowacja ma na celu wprowadzić do codziennej pracy z dzieckiem stymulowanie rozwoju motoryki małej i dużej, rozwijanie integracji sensorycznej i wpływanie na wszechstronny rozwój. Zajęcia pozwolą dzieciom na usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabycie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenia czynności samoobsługowych oraz pobudzenie zainteresowań i aktywności własnej dziecka.

POZNAJEMY ZAWODY

Chłopiec w hełmie strażackim

Przedszkole, to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi rożnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka. Doświadczanie konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci przyczyniają się do kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą związanych. To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Różne formy pracy rozbudzają różnokierunkowe zainteresowania, dostarczają wielu pozytywnych doznań, przeżyć, zachęcają do naśladowania, sugerują podejmowanie różnych działań, wzmacniają pozytywne uczucia, inspirują do podejmowania różnorodnych form działalności.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

To największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

MAMO, TATO - CO WY NA TO?

Program edukacyjny, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5 i 6-letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Cele szczegółowe programu to między innymi podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego ich dzieci, uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu oraz zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

 

WRÓBELKA ELEMELKA POZNAJEMY, Z NIM PRZYGODY DZIELIĆ CHCEMY

       
Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie dzieci i nauczycieli literaturą dziecięcą, tą dawną, książeczka wypożyczoną w bibliotece, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie oraz drugi ważny cel projektu zwrócenie uwagi na rolę wróbli w naszym życiu.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem  projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa  wśród dzieci, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom  oraz uświadomienie znaczącej roli czytania w życiu dziecka. Bohaterem projektu jest maskotka - pluszowy miś Tęczuś, który odbywa podróż czytelniczą po domach przedszkolaków. Miś jest wyposażony w dzienniczek, w którym dzieci wykonują pamiątkowy rysunek na temat przeczytanej przez rodziców książeczki. Codzienne czytanie nie tylko, rozbudza zamiłowanie do literatury, ale również wpływa na rozwój dziecka, dlatego też rozwijanie zainteresowań czytelniczych rozpowszechniamy również w przedszkolu. Oprócz codziennego czytania przez nauczycieli, do placówki zapraszane są również inne osoby związane z przedszkolem, które poprzez czytanie rozbudzają u najmłodszych chęć obcowania z czytelnictwem i zaszczepiają potrzebę kontaktu z książką.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI – MOJE MIASTO, MOJA MAŁA OJCZYZNA

Budynek Przedszkola 12 TĘCZA widziany częściowo. Przed budynkiem stoi balon z napisem Ostrów Wielkopolski.

Program edukacji regionalnej, realizowany w naszej placówce, przyczynia się do kształtowania u dzieci tożsamości lokalnej, postawy patriotycznej. Ważnym elementem przy realizacji programu jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat tradycji, kultury, rozbudzają zaciekawienie otaczającym światem poprzez poznawanie tego, co najbliższe i stopniowe przechodzenie do rzeczy odległych. Realizując program współpracujemy także ze środowiskiem lokalnym: Ostrowskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta. Owocna współpraca na płaszczyźnie dziecko – nauczyciel – rodzic, dziecko – nauczyciel – środowisko lokalne, ułatwia dzieciom zdobywanie nowej wiedzy o Ostrowie Wielkopolskim,  zaszczepia zainteresowanie, miłość do najbliższej okolicy i  środowiska.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku oraz zwiększeniu wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów i określenia przyczyn wydobywania się dymów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z dymem.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska.

MUZYCZNA PODRÓŻ KOTKÓW

Program ma zachęcić dzieci do wyrażania siebie poprzez taniec, który wyrabia w nich poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Daje to możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Projekt obejmuje zabawy o charakterze integracyjnym oraz naukę tańców towarzyskich, ludowych i nowoczesnych i jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Program w przyjazny sposób zapoznaje dzieci z nauką kodowania. Głównym celem jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, wykorzystując technologie cyfrowe.

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Akcja ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Codzienne czytanie dziecku zaspokaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne, znakomicie wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu. Jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość.

GRAMY ZMYSŁAMI

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY

Celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. ,,Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

ROZBUDZANIE MOŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ DZIECKA W OPARCIU O DOZNANIA ZMYSŁOWE

Aktywność artystyczna jest dla dziecka w wiekuprzedszkolnym główna formą wypowiedzi iLupa trzymana w dłoniach dziecka. Na stole znajdują się prace plastyczne, pisaki, kolorowe kartki oraz liście. stanowi podstawę jego działalności. Podejmowana w sprzyjających warunkach, w odpowiedniej atmosferze, spontaniczna jak i subtelnie ukierunkowana może przyczyniać się znacznie do rozwoju dziecka, dawać mu pewność siebie, radość i zadowolenie. Program ten  powstał z zachwytu nad światem wewnętrznym dziecka i z jego pełnego zrozumienia. Składa się z trzech części: Materiały plastyczne, Przyroda jako inspiracja do tworzenia oraz Sztuka i tworzenie. Celem programu jest między innymi rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-motorycznej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka w bezpośrednim kontakcie z przyrodą poprzez poznanie wielozmysłowe i przeżycie, poznawanie języka sztuki poprzez emocjonalne przeżycie wartości sztuki.

SENSORYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY

Projekt będzie realizowany podczas adwentu, czyli radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Realizacja będzie polegała na codziennym odkrywaniu ponumerowanego pudełka z Sensorycznego Kalendarza Adwentowego. Wykonując kolejne zadania zawarte w projekcie dzieci poznają nowe i utrwalą już znane wiadomości dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i tradycji z nimI związanych.

DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole dołączyło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego, którego głównym zamierzeniem jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego. Eksperymenty będą odbywać się w swobodnej i przyjaznej atmosferze, a co najważniejsze będą częścią doskonałej zabawy. Wprowadzenie projektu ma na celu zorganizowanie ciekawych i różnorodnych zajęć dla dzieci oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.