//p12ow.webd.pro/wp-content/uploads/2018/09/42696854_-1.jpg

NASZE PRZEDSZKOLE

Jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom i ich rodzinom.
Włącza dzieci w nurt aktywnego życia.
Działa na rzecz integracji.
Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Kształtuje właściwe postawy w środowisku wobec osób niepełnosprawnych.
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim podopiecznym poprzez obserwację i diagnozę pedagogiczną oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych.
Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej na wymaganym poziomie gwarantującym z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.
Promuje zdrowy i aktywny tryb życia rozbudzając w dzieciach miłość do przyrody, dbałość o zdrowie własne i swoich najbliższych.

Realizuje swoje podstawowe cele w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, akceptacji i zrozumienia, rozwijania i kreowania zainteresowań, czerpania radości z własnych osiągnięć, szacunku do praw i obowiązków, tradycji, kultury regionalnej i narodowej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Uczy patriotyzmu.
Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Zatrudnia kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, wzbogacania warsztatu pracy, stosowania aktywnych i innowacyjnych metody pracy z dzieckiem, dzięki czemu podnosi jakość pracy przedszkola dbając przy tym o dobro dziecka i dobre imię placówki.
Jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z przyjemności, a nie z konieczności.

//p12ow.webd.pro/wp-content/uploads/2018/06/DSC_9368.jpg
//p12ow.webd.pro/wp-content/uploads/2018/06/DSC_9493.jpg

W naszym przedszkolu znajdują się oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, w których zajęcia prowadzone są przez  nauczycielki posiadające kwalifikacje oligofrenopedagoga, surdopedagoga, nauczyciela o specjalności rewalidacja oraz nauczycieli z terapią autyzmu. Z dziećmi pracuje również nauczyciel wspomagający oraz wykwalifikowane pomoce. Prowadzone są specjalistyczne zajęcia, dla których zatrudnieni są specjaliści:  neurologopeda, rehabilitant i hipoterapeuta. Oferujemy pracę indywidualną z dzieckiem, ćwiczenia według Paula Dennisona, ćwiczenia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, muzykoterapię, zajęcia prowadzone metodą ośrodków pracy, stymulację polisenoryczną w profesjonalnie  wyposażonej Sali Doświadczania Świata. Neurologopeda prowadzi z dziećmi zajęcia według pychostymulacyjnej metody Dyna – Lingua. W swojej pracy nauczycielki wykorzystują metody służące rozwijaniu komunikacji między innymi metodę Domana, Makaton,  elementy języka migowego, trening umiejętności społecznych. W oddziałach prowadzone są również zajęcia przygotowujące dzieci autystyczne do pracy w grupie integracyjnej oraz cykliczne zajęcia integracyjne w ramach prowadzonych w przedszkolu innowacji pedagogicznych, w których biorą udział dzieci niepełnosprawne wspólnie z dziećmi z pozostałych grup.

 

Masz pytania? Śmiało!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status